Политика на поверителност

Благодарим ви, че посетихте нашият уебсайт. Електрославчев ЕООД най-отговорно се ангажира да разглежда с най-голямо уважение и почтителност личната и кооперативната информация на клиентите, потребителите и доставчиците на нашият сайт.

За да можем да предоставим нашата онлайн оферта сигурно и ефективно, ние използваме услугите на един или повече доставчици на уеб хостинг, от чиито сървъри (или сървъри, управлявани от тях) може да бъде достъпна онлайн офертата. За тези цели можем да използваме инфраструктурни и платформени услуги, изчислителен капацитет, място за съхранение и услуги за бази данни, както и услуги за сигурност и техническа поддръжка.

Данните, обработвани като част от предоставянето на офертата за хостинг, могат да включват цялата информация, свързана с потребителите на нашата онлайн оферта, която възниква в контекста на използване и комуникация. Това редовно включва IP адреса, който е необходим, за да можем да доставяме съдържанието на онлайн офертите до браузърите, както и всички записи, направени в нашата онлайн оферта или на уебсайтове.

Събиране на данни за достъп и регистрационни файлове : Ние самите (или нашия доставчик на уеб хостинг) събираме данни за всеки достъп до сървъра (така наречените сървърни лог файлове). Адресът и името на извлечените уебсайтове и файлове, дата и час на извличане, обеми на прехвърлените данни, известие за успешно извличане, тип и версия на браузъра, операционна система на потребителя, URL адрес на препращане (предишно посетената страница) и като правило , IP адресите и заявещият доставчик принадлежат.

Регистрационните файлове на сървъра могат да се използват от една страна за целите на сигурността, например за избягване на претоварване на сървъра (особено в случай на злоупотреби, така наречените DDoS атаки), а от друга страна, за да се гарантира използването и стабилността на сървъра.

 • Видове обработвани данни: данни за съдържанието (например вписвания в онлайн формуляри), данни за употреба (например посетени уебсайтове, интерес към съдържанието, времена за достъп), мета/комуникационни данни (например информация за устройство, IP адреси).
 • Засегнати лица: потребители (например посетители на уебсайт, потребители на онлайн услуги).
 • Цели на обработката: Предоставяне на нашата онлайн оферта и удобство за ползване.

Правно основание: Законни интереси (чл. 6, ал. 1, т. 1, буква е GDPR).

Промяна и актуализиране на политиката за поверителност

Молим ви да се информирате редовно за съдържанието на нашата декларация за защита на данните. Ние ще адаптираме декларацията за защита на данните веднага щом промените в обработването на данни, които извършваме, направят това необходимо. Ще ви информираме веднага щом промените изискват вашето сътрудничество (например съгласие) или друго индивидуално уведомление.

Ако предоставим адреси и информация за контакт на компании и организации в тази декларация за защита на данните, моля, имайте предвид, че адресите могат да се променят с течение на времето и ви помолим да проверите информацията, преди да се свържете с нас.

Права на субектите на данни

Като субект на данните вие ​​имате различни права съгласно GDPR, които произтичат по-специално от членове 15 до 21 GDPR:

 • Право на възражение: Имате право, по причини, произтичащи от вашата конкретна ситуация, по всяко време да възразите срещу обработването на личните ви данни, което се основава на член 6, параграф 1, буква d или f GDPR; това се отнася и за профилирането въз основа на тези разпоредби. Ако личните данни, отнасящи се до Вас, се обработват с цел извършване на директна реклама, имате право да възразите по всяко време срещу обработването на личните Ви данни за целите на такава реклама; това важи и за профилирането, доколкото е свързано с такава директна реклама.
 • Право на оттегляне за съгласие: Имате право да оттеглите съгласието си по всяко време.
 • Право на информация: Имате право да поискате потвърждение дали въпросните данни се обработват и да поискате информация за тези данни, както и допълнителна информация и копие на данните в съответствие със законовите изисквания.
 • Право на поправка: В съответствие със законовите изисквания имате право да поискате попълване на данните, отнасящи се до вас, или коригиране на неверни данни, отнасящи се до вас.
 • Право на изтриване и ограничаване на обработката: Вие имате право, в съответствие със законовите изисквания, да поискате данните, които се отнасят до вас, да бъдат незабавно изтрити или алтернативно да поискате ограничаване на обработката на данните в съответствие със законовите изисквания.
 • Право на преносимост на данните: Имате право да получите данните, които сте ни предоставили в съответствие със законовите изисквания в структуриран, общ и машинно четим формат или да поискате те да бъдат предадени на друго отговорно лице.
 • Жалба до надзорен орган: Без да се засягат каквито и да било други административни или съдебни средства за защита, имате право да подадете жалба до надзорен орган, по-специално в държавата-членка на вашето обичайно местопребиваване, работното ви място или мястото на предполагаемото нарушение, ако смятате, че обработването на данни, отнасящи се до личните Ви данни, нарушава разпоредбите на GDPR.

Дефиниции на термини

Този раздел ви предоставя преглед на термините, използвани в тази декларация за защита на данните. Много от термините са взети от закона и дефинирани преди всичко в чл.4 GDPR. Правните дефиниции са задължителни. Следващите обяснения, от друга страна, са предназначени предимно за разбиране. Термините са подредени по азбучен ред.

 • Лични данни: „Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано или идентифицируемо физическо лице (наричано по-долу „субект на данните“); идентифицируемо физическо лице е това, което може да бъде идентифицирано пряко или косвено, по-специално чрез присвояване на идентификатор, като например име, идентификационен номер, данни за местоположение, онлайн идентификатор (например бисквитка) или една или повече специални характеристики, са израз на физическата, физиологичната, генетичната, психическата, икономическата, културната или социалната идентичност на това физическо лице.
 • Отговорник: „Отговорно лице“ е физическото или юридическото лице, орган, институция или друг орган, който самостоятелно или съвместно с други взема решения относно целите и средствата за обработване на лични данни.
 • Обработка: „Обработка“ е всеки процес или поредица от процеси, извършвани с или без помощта на автоматизирани процеси във връзка с лични данни. Терминът отива далеч и обхваща практически всяка работа с данни, било то събиране, оценка, съхранение, предаване или изтриване.

Създаден с безплатния генератор за защита на данните от Dr. Томас Швенке